IC Hopsy British Velvet, CZ

MATKA: GIC CECILIE SIBORNAL, CZ