KOŤATA - C

OTEC: IC HOPSY BRITISH VELVET, CZ

IC Hopsy British Velvet, CZ

MATKA: GIC CECILIE SIBORNAL, CZ